Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HORSENS FLUGTSKYDNINGDKLUB (HFK)

Vedtægter for (foreningen) Horsens Flugtskytte Klub, (HFK), 2010/04,afløser tidligere vedtægter/love for HFK. v/ formand Jan Rasmussen Tlf:29256556

Nærværende vedtægter med revidering er udarbejdet af Dan Albrechtsen gratis og uden nogen former for ansvar. 5 sider i alt.

§ 1) FORMÅL
Klubbens formål er at opøve medlemmerne i rette brug af haglbøsser til flugtskydning, særligt de under DFF/DSU/DIF/ISSF/ESC værende Olympiske discipliner som de kendes i dag og/eller, hvad der måtte træde i stedet herfor. Gennem træning og instruktion skal søges at fremme nævnte former for flugtskydning mest muligt, tillige ved afholdelse af stævner, konkurrencer o.l. Ved udtrykket Olympiske flugtskydningsdiscipliner skal i HFK fremtidigt forstås de Olympiske flugtskydningsdiscipliner som vi kender dem i dag, uagtet deres fremtidige status i Olympisk regi.

HFK’s medlemmer og ledelse, dvs. HFK som helhed, skal som første og fremmeste formål altid arbejde for at fremme de Olympiske skydediscipliner i enhver henseende, det være sig sportsligt, bane-, anlægs- konkurrence- og træningsmæssigt, samt offentligt/PR-mæssigt.

Alle baneanlæg, klubhus samt øvrigt materiale står via ØFC til HFK medlemmernes afbenyttelse i forbindelse med skydning på banerne indenfor ØFC’s årlige skydetider, dvs. ikke kun i den officielle åbningstid.

HFK skal mod medlemskab for den enkelte HFK skytte via ØFC muliggøre at denne kan træne indenfor de førnævnte skydetider dog med respekt af ØFC-planlagte konkurrenceskydninger på ØFC, se i øvrigt § 3. Der betales almindelig lerdue priser.

§ 2) LEDELSEN – GENERALFORSAMLINGEN, BESTYRELSEN:

GENERALFORSAMLINGEN:

Generalforsamlingen er den øverste beslutningsdygtige instans i HFK. Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges afhængigt af, hvilke poster der er på valg i det pågældende år.

Klubbens ledelse består af en bestyrelse på max. 7 medlemmer, en formand, en næstformand, en Kasser og fire bestyrelsesmedlemmer der alle vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling (GF). Kasser funktionen kan placeres hos ekstern person eller juridiskperson(revisor), hvilket betyder at Kassereren kan antage plads i bestyrelsen som almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

På valg er efter en to års periode henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år eller hhv. 3 i lige år og 3 i ulige år såfremt bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer. Formandsvalg foretages i lige år og næstformandsvalg foretages i ulige år. Der vælges indtil to suppleanter til HFK’s bestyrelse dvs. i 2010 og for fremtiden.

Bestyrelsen kan konstituere sig selv, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer i en periode bortfalder/dør eller træder tilbage. Den/de bortfaldne eller tilbagetrædende bestyrelsesmedlemmer substitueres af suppleanterne som udgangspunkt, men anden sammensætning kan vedtages af bestyrelsen.
På generalforsamlingen kan bestyrelsesmedlemmer genvælges.

INDKALDELSE:

HFK’s formand eller en af ham udpeget indvarsler til medlemmerne, senest hvert forår til ordinær generalforsamling (GF). Indvarslingen sker skriftlig gerne pr. e-mail ellers alm. post til alle medlemmer senest 14 dage før GF. Ekstraordinær GF indvarsles på samme vis. Punkter/forslag der ønskes behandlet på en GF, skal indsendes skriftligt gerne pr. e-mail, til formanden således de er ham i hænde senest 8 dage før GF finder sted. Kopi af alle forslag/dokumenter og beslutninger, revideret dagsorden samt regnskab mv. der skal behandles/medtages på en given generalforsamling skal formanden senest 5 dage før GF sende til ethvert medlem, hvis dette medlem rekvirere nævnte hos formanden eller dennes stedfortræder. Alle HFK medlemmer har på GF, stemmeret, taleret samt ret til at stille forslag. Indkaldelse til GF herunder dagsordenen skal som minimum indeholde følgende: 1) dato for indkaldelse, 2) tid og sted for GF, 3) valg af dirigent(godkendelse af lovligt indvarslet GF) 4) valg af referent, 5) Formandens beretning, 6) godkendelse af regnskab(hvis ordinær GF), 7) valg af bestyrelsesmedlemmer (hvis ordinær GF) 8) indkomne forslag, 9) eventuelt.

Referenten eller formanden eller en af dem udvalgt udsender senest 14 dage efter GF et referat fra GF pr. E-mail eller alm. Post alternativt uploades det på HFK’s officielle hjemmeside. Eventuelle rettelser til referatet kan indgives til førnævnte senest 14 efter udsendelsen.

VALGBARHEDSKRITERIER:

For at et medlem kan være valgbart, på generalforsamlingen i HFK skal følgende bestemmelser overholdes;

Alle bestyrelsens medlemmer på nær en, skal være aktive konkurrencesportsskytter indenfor OL-disciplinerne som nævnt under formålet for HFK. Hermed menes at de skal deltage i mindst 2 af DFF godkendte årlige udtagelsesskydninger samt mindst 2 af DFF godkendte årlige OBS skydninger og således figurere på de nationale ranglister, eller hvad der træder i stedet herfor. Alternativt kan i stedet træde 4 årlige internationale dokumenterede(i form af resultatlister) skydninger/konkurrencer der figurerer på pågældende landes stævnekalendere/klubkalendere og følger ISSF’s/ESC’s regler indenfor lerdueskydning som de kendes i dag og/eller, hvad der måtte træde i stedet herfor.

KASSERFUNKTIONEN:

Kasser funktionen kan placeres hos en ekstern Kasser dvs. en person/juridisk person, der ikke er medlem af bestyrelsen endsige HFK. Således at det bestyrelsesmedlem der oprindeligt er valgt som kasser uændret bibeholder sin bestyrelsespost i HFK.

BESLUTNINGSKOMPETENCE:

Generalforsamlingen kan tage gyldige beslutninger når den er lovligt indvarslet. Beslutninger kan gyldigt vedtages med almindelig stemmeflerhed dvs. når mere end 50 % af de fremmødte stemmer, stemmer for en given beslutning, dog med undtagelse af vedtægtsændringer der kræver fremmøde af mindst 90 % af alle HFK’s medlemmer, hvoraf mindst 90 % stemmer for en given vedtægtsændring. Medlemmers fremmøde ved fuldmagt er ugyldige i sager om afstemning vedrørende vedtægtsændringer.

BESTYRELSEN/INDVARSLING/FORSLAGSSTILLELSE/EKSKLUSION/GF:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 50 % af bestyrelsesmedlemmerne giver fremmøde. Beslutninger kan gyldigt vedtages når mere end 50 % af de fremmødte stemmer, stemmer for et givent forslag. Et bestyrelsesmedlem kan delegere sin stemme til en repræsentant han giver skriftlig forevisningsfuldmagt som udgangspunkt benyttes en suppleant i denne forbindelse. Af fuldmagten skal fremgå hvad det oprindelige bestyrelsesmedlem vil stemme til et givent punkt på dagsordenen hhv., for hhv., imod et punkt, samt dennes underskrift herpå.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder indvarsles og følger samme indvarslingsregler som alm. Bestyrelsesmøder.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde herunder dagsordenen skal som minimum indeholde følgende: 1) dato for indkaldelse, 2) tid og sted for bestyrelsesmødet 3) valg af dirigent(godkendelse af lovligt indvarslet bestyrelsesmøde 4) valg af referent 5) Formandens beretning 6) indkomne forslag 7) eventuelt. Referenten eller formanden eller en af dem udvalgt udsender senest 14 dage efter bestyrelsesmødet et referat fra bestyrelsesmødet pr. E-mail eller alm. Post til alle bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle rettelser til referatet kan indgives til førnævnte senest 14 efter udsendelsen. Bestyrelsen skal behandle forslag/sager fra HFK medlemmer på bestyrelsesmøde eller på GF såfremt det er påkrævet.

BETINGELSER FOR BESTYRELSESMEDLEMMER:

Mindst seks af bestyrelsens 7 medlemmer, skal være aktive konkurrencesportsskytter indenfor OL-disciplinerne. Hermed menes at de skal deltage i mindst 2 af DFF godkendte årlige udtagelsesskydninger samt mindst 2 af DFF godkendte årlige OBS skydninger og således figurere på de nationale ranglister eller, hvad der træder i stedet herfor. Alternativt kan i stedet træde 4 årlige internationale dokumenterede(i form af resultatlister) konkurrenceskydninger der figurere på pågældende landes stævnekalendere/klubkalendere og følger ISSF’s/ESC’s regler indenfor lerdueskydning. Dispensation for nærværende betingelser kan alene gives af bestyrelsen jf. bestyrelsesmødet såfremt der er hensyn at tage til det pågældende bestyrelsesmedlem, herunder sygdomsmæssige eller andre relevante grunde for det pågældende bestyrelsesmedlem.

HFK REPRÆSENTANTER I ØFC:

HFK’s repræsentanter i ØFC’s bestyrelse og på ØFC’s GF er som udgangspunkt formanden og et bestyrelsesmedlem fra HFK der vælges som repræsentanter i ØFC for HFK. Repræsentantskabsposten for den pågældende person fra HFK i ØFC følger således det enkelte bestyrelsesmedlems valgperiode i HFK.
De respektive ØFC repræsentanter fra HFK kan genvælges.

Bestyrelsen i HFK kan foretage bestemmelser om indkøb/salg af nye kastemaskiner og lån i denne sammenhæng mv., og fremligge det for ØFC, hvor dette endeligt kan vedtages.

INDVARSLING AF BESTYRELSESMØDER:

Bestyrelsesmøder indvarsles skriftligt til alle bestyrelsesmedlemmer med 14 dages varsel gerne pr. e-mail. Forslag der ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før bestyrelsesmødet, som foranlediger udsendelse af dagsorden og mødematerialer til behandling til bestyrelsesmedlemmer samt forslag via e-mail eller pr. post senest 5 dage før bestyrelsesmødet.

OMKOSTNINGSGODTGØRELSE:

Bestyrelsesmedlemmerne skal omkostningsgodtgøres evt. efter statens/Skats takster, ellers efter det nødvendige. Der sigtes mod at afholde bestyrelsesmøder kvartalsvis eller efter behov.

FORRETNINGSUDVALG:

Der kan udarbejdes et forretningsudvalg der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen til at varetage den daglige drift. Endvidere kan assistance i form af reg./statsaud. – revisorer indhentes som i fællesskab med kassereren/ og eller bestyrelsen varetager daglig økonomi, årsregnskab samt budgetudarbejdelse:

EKSKLUSION:

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer der bevidst og groft mod forventning modarbejderarbejder vedtægterne herunder angivne formål, kan stilles et mistillidsvotum, hvilket betyder at generalforsamlingen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem/medlemmer fra bestyrelsen endsige fra HFK, dette kræver dog at HFK’s formål utvivlsomt er blevet bevidst groft modarbejdet af denne person. Medlemmer kan på lige vis ekskluderes af HFK. For at eksklusion kan finde sted skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 90 % af HFK’s medlemmer skal fremmøde, ligesom mindst 90 % af de fremmødte skal stemme for eksklusion af pågældende. Den pågældende har ret til at blive hørt på GF dvs. taleret og forslagsret ligesom denne kan stemme. Der kan ikke gives fremmøde ved fuldmagt i sager vedrørende vedtægtsændringer eller eksklusion af medlemmer.

§ 3) BANEANLÆG/BELIGGENHED/ORDENSREGLER.

HFK har brugsret til ØFC’s baneanlæg der er beliggende ved Silkeborglandevej samt motorvej E 45, i Horsens kommune.

Alle baneanlæg, klubhus samt øvrigt materiale står via ØFC til medlemmernes afbenyttelse i forbindelse med skydning på banerne indenfor ØFC’s årlige skydetider, dvs. ikke kun i den officielle åbningstid. HFK skal mod medlemskab for den enkelte HFK skytte muliggøre at denne kan træne indenfor de førnævnte skydetider dog med respekt af ØFC’s stævnekalender. Der betales almindelig due priser. ØFC’s regler skal altid overholdes.

Klubbens ordens og skyderegler bør være ophængt på banen og bør følge ISSF’s/ESC’s/DFF anvisninger som minimum, og skal nøje overholdes.

§ 4) KONTINGENT/BRUGSRET/DFF/ESC/ISSF/OPLØSNINGSBESTEMMELSE.

Medlemskontingentet er årligt for 2009, 200 kr. og kan forhøjes af generalforsamlingen til enhver tid. Dette kræver at mere end 50 % af generalforsamlingens fremmødte stemmer, stemmer for en evt. kontingent forhøjelse. Medlemskontingentet modsvarer kun medlemmernes ret til benyttelse af baneanlæg, klubhus mv., som nævnt under § 3, men giver ikke medlemmerne andel i klubbens materiel og evt. formue. I medlemskabet indbefattes afgift til Dansk Flugtskydnings Forbund, DFF, der er medlem af Dansk Skytte Union(DSU)/Dansk Idræts Forbund(DIF) der igen er medlem af ”International Sport Shooting Federation”(ISSF), beliggende i München, Tyskland og underlagt disses regler, alternativt European shooting Confederation (ESC). Opløses klubben videreføres midlerne i en ny tilsvarende klub såfremt dette ønskes, ellers tilfalder en evt. formue DFF.

§ 6) DFF/DSU/DIF/ISSF

HFK er medlem af DFF, der er et specialforbund under Dansk Skytte Union(DSU), der igen er medlem af Dansk Idrætsforbund(DIF), med der heraf følgende rettigheder og pligter. Førnævnte DFF/DSU og DIF er medlem af ISSF/ESC, dette betyder ligeledes at disses regler følges til træning og konkurrencer i HFK.

§ 7) KONKURRENCER OG ØKONOMI

Ved alle konkurrenceskydninger beregner klubben sig en afgift, der er indregnet i lerdueprisen, til afholdelse af udgifter til betjening og drift ifm., skydning og konkurrencer.

§ 8) LEDELSENS DRIFT

Klubbens ledelse/bestyrelse skal bestræbe sig på altid at holde baneanlæg og øvrigt anlæg i god orden, bl.a., ved brug af bedste materialer. Evt. klager/ros som et medlem af HFK måtte have ifm., baneanlægget ol., rettes til klubbens formand, hvorefter klagen/ros vil blive undersøgt og behandlet.

Ros og klager skal sendes skriftligt til foreningens formand gerne pr. mail., ligesom formanden giver skriftligt svar tilbage til pågældende.

§ 9) KONKURRENCEPLANLÆGNING

Ved tilrettelæggelse af klubbens forskellige skydninger/konkurrencer og skydedage skal klubbens ledelse søge samarbejde med de øvrige klubber/foreninger der er medlem af foreningen Østjysk Flugtskydnings Center (ØFC). HFK’s ledelse skal dog altid arbejde for bedste og fleste skydedage/konkurrenceskydedage for HFK.

§ 10) INTERESSEN FOR OL-LERDUESKYDEDISCIPLINERNE

For at fremme interessen for OL-flugtskydningsdisciplinerne mest muligt kan HFK åbne sin skydesæson med en konkurrence, hvor alle både medlemmer og ikke medlemmer, kan deltage. Klubben kan, hvert år afholde et klubmesterskab i hver OL-disciplin.

§ 11) BANEANLÆG SAMT NYE MEDLEMMER

HFK råder via ØFC over et moderne anlæg til lerdueskydning, vær derfor med til at holde anlæggene i ordentlig stand og styrk klubben ved at foreslå andre skytter at blive medlem af HFK.

§ 12) AFLØNNING

Ingen af HFK’s medlemmer må berige sig ved anlæggets opførelse, drift, vedligeholdelse og udbygning, dog må nødvendige minimale omkostninger dækkes.

§ 13 VÅBENLEGITIMATION:

Foreningen er af politimesteren i Horsens politikreds bemyndiget til at underskrive våbenlegitimationer(våbenpåtegning/bæretilladelse) til foreningens medlemmer. Våbenlegitimationen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.

Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

Nærværende vedtægter for HFK er på ordinær generalforsamling den 27/4-2010, vedtaget som gyldige og fremtidigt gældende for HFK og dets medlemmer samt omverdenen i øvrigt.

Underskrift af bestyrelsen og fremmødte på GF:

Ovenstående vedtægter bestående af 5 sider blev på dagen godkendt af alle fremmødte samt bestyrelsen.

Scroll to top